VISI

Untuk menjadi Model Pusat Kecemerlangan Huffaz secara komprehensif dan holistik dalam bidang akademik dan kemahiran berteraskan nilai agama dan sahsiah yang terpuji.

MISI

Bertekad menyediakan kemudahan dan prasarana berteraskan kecemerlangan dan pembelajaran kondusif bagi mengembangkan potensi golongan huffaz sebagai golongan yang kompeten, profesional dan berdaya saing.

OBJEKTIF

Menyediakan platform utama bagi pelajar lepasan maahad dan madrasah tahfizmengikuti pengajian akademik ilmuan dan kemahiran teknikal dan vokasional.

Memberikan pendedahan tentang halatuju dan peluang yang lebih jelas danterjamin untuk para huffaz melanjutkan pengajian di peringkat yang lebih tinggiterutamanya di peringkat IPT.

Mengiktiraf dan memartabatkan golongan huffaz Al-Quran ke peringkat yanglebih tinggi sejajar dengan seruan Syariat Islam di seluruh Malaysia.

Menyahut seruan Kerajaan Malaysia dalam memperkasakan potensi bidangkemahiran berteraskan teknik dan vokasional dalam setiap lapisan golonganmasyarakat.

Menyediakan ruang pra-universiti dan kelas peralihan terutama melibatkanpelajar yang terlepas mengikuti pengajian akademik di sekolah arus perdana.

Menyediakan khidmat nasihat berkaitan potensi para huffaz melalui kaedahseminar pembangunan kerjaya dan kebolehpasaran di dalam sektor awam danswasta.

Memberi pendedahan awal kepada para huffaz mengenai kehidupan pra-universiti yang penuh cabaran dan ujian terutama dalam aspek pengulanganhafazan Al-Quran.